(067) 449-03-47|(044) 425-74-99|(050) 425-74-99

Аудиторські послуги: обов'язковий, спеціального призначення, ініціативний, податковий аудит

Аудиторська фірма «АУДИТ-ОПТІМ» надає аудиторські послуги  з 1994 року та входить до переліку аудиторських компаній, які відповідають критеріям для проведення обов’язкового аудиту.

АФ «АУДИТ-ОПТІМ» надає широкий спектр аудиторських, консультаційних та юридичних послуг. Серед клієнтів — українські та міжнародні компанії, виробничі, торговельні, будівельні підприємства, некомерційні організації та багато інших.

Стабільність клієнтської бази і кадрового складу, результати незалежних перевірок і рейтингів — найкраща гарантія високої якості нашої роботи.

 

Аудиторські послуги: підхід до виконання завдань

При виконанні завдання з аудиту фахівці АФ «АУДИТ-ОПТІМ» концентрують свою увагу на оцінці ризиків, які могли істотно вплинути на дані фінансової звітності, що підлягає перевірці. Ми застосовуємо єдиний підхід до методики і порядку проведення аудиту, а також документування його результатів. Усі  аудитори АФ «АУДИТ-ОПТІМ» та їх асистенти постійно підтримують і підвищують свій професійний рівень, постійно слідкуючи за останніми змінами у сфері Міжнародних стандартів фінансової звітності, національних П(С)БО та аудиту.

Якість,  незалежність та відповідальність

У  АФ «АУДИТ-ОПТІМ»  були розроблені nf впроваджені спеціальні внутрішні процедури контролю якості, які є обов’язковими для дотримання усіма аудиторськими фірмами, що надають послуги з аудиту фінансової звітності. Під час виконання аудиторських процедур ми дотримуємось «Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг» (МСА) Міжнародної федерації бухгалтерів. Незалежність аудиторів ми тестуємо перед виконанням кожного завдання з аудиту. У час постійних змін та викликів  користувачі фінансової звітності  вимагають більшої прозорості та нової якості розкриття інформації. Ми відповідально ставимося до  нових вимог часу: змінюємо те, як ми здійснюємо свою діяльність, впроваджуємо в аудиторській практиці удосконалені підходи, що є адекватними до змін в МСА та МСФЗ.

Аудиторські послуги: технології

Ми використовуємо найновіше програмне забезпечення з аудиту, що має відповідну атестацію  та покликано  допомогти членам робочих груп провадити аудиторські послуги з належною  ефективністю та результативністю. Застосування сучасного програмного забезпечення при виконанні завдань з аудиту дозволяє  найретельніше аналізувати питання, які впливають на професійні судження аудиторів та використовувати єдиний підхід  при проведенні аудиту. Завдяки використанню новітніх технологій та сумлінній кадровій політиці, конфіденційність в АФ «АУДИТ-ОПТІМ» повністю  забезпечена та надійно захищена.

АФ «АУДИТ-ОПТІМ» акредитована в державних реєстрах, що надають право виконання обов’язкового аудиту:

 • акціонерним товариствам, емітентам цінних паперів, професійним учасникам фондового ринку з фінансової звітності для Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР)
 • фінансовим установам з фінансової звітності для Національної комісії з регулювання ринків фінансових послуг (Нацкомфінпослуг).

 

Ми пропонуємо нашим клієнтам наступні аудиторські послуги в Києві, Львові, Харкові, Одесі, Дніпрі та по всій Україні:

Аудит та огляд фінансової звітності, підготовленої у відповідності до вимог, передбачених:

 • Національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку (П(С)БУ/NAS)
 • Міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ/IFRS)
 • Загальноприйнятими принципами бухгалтерського обліку США (US GAAP)

Перевірка і підтвердження аудитором фінансової звітності підприємства гарантує зацікавленим користувачам отримання достовірної інформації про суб’єкта господарювання, результати його фінансово-господарської діяльності, його фінансовий стан nf більш глибоке розуміння ситуації, яка має місце на підприємстві.

 

«АУДИТ-ОПТІМ» пропонує своїм клієнтам також послуги з аудиту спеціального призначення:

Аудит спеціального призначення — для підтвердження достовірності обліку і відображення в звітності окремих аспектів діяльності підприємства, наприклад, обліку товарно-матеріальних цінностей або розрахунків з дебіторами і кредиторами, правильності розрахунку і сплати податків — податковий аудит. За результатами аудиту спеціального призначення видається офіційний аудиторський висновок з вис ловленням думки аудиторської компанії про предмет аудиторської перевірки.

Аудит спеціального призначення включає в себе:

 • Аудит фінансової звітності, підготовленої відповідно до іншої основи обліку, ніж українські національні стандарти бухгалтерського обліку;
 • Аудит компонентів фінансової звітності (рахунків, статей звітності);
 • Перевірка виконання контрактних угод;
 • Аудит узагальнених фінансових звітів.

Аудит при реорганізації, ліквідації, банкрутстві підприємств — для підтвердження дійсної чистої вартості активів і зобов’язань підприємства.

Аудит платоспроможності і фінансового стану партнерів і клієнтів — для банків при видачі кредитів, для всіх підприємств, які бажають переконатися в «надійності» свого потенційного партнера.

Виконання завдань з надання впевненості, в тому числі перевірка прогнозної фінансової інформації;

Підготовка фінансової інформації:

 • Трансформація фінансової звітності;
 • Консолідація фінансової звітності.
 • Інші аудиторські послуги:

Виконання погоджених процедур

Погоджені процедури- це погоджені між аудитором і Замовником процедури перевірки, які здійснюються з метою задоволення інтересів Замовника щодо дослідження інформації з окремих питань.

Залежно від потреб клієнтів і вимоги законодавства розрізняють обов’язковий та ініціативний аудит:

Ініціативний (зовнішній)  аудит — аудиторська перевірка, яка проводиться за спеціальним завданням суб’єкта перевірки, в рамках якої можлива детальна перевірка окремих ділянок обліку. За завданням  власників (учасників) та акціонерів перевірка незалежною аудиторською компанією як стану бухгалтерського обліку в цілому, так і його окремих ділянок, відповідності звітності фактичному стану справ на підприємстві, наявності заявлених активів і зобов’язань. У тому числі оглядові перевірки.

Податковий аудит — різновид ініціативного аудиту, в процесі проведення якого, перевіряється правильність формування податкової бази по всіх податках і зборах, своєчасність їх перерахування правильність складання податкових декларацій, розглядаються інші істотні аспекти оподаткування.

Кому і коли може бути корисний «Ініціативний аудит»:

 • власникам підприємства для перевірки ефективності діяльності бухгалтерських служб;
 • перед податковою перевіркою;
 • ініціативний аудит може бути корисний, коли в компанії відбувається зміна головного бухгалтера;
 • часто банки при прийнятті рішення про видачу кредиту можуть запросити підтвердження достовірності бухгалтерської звітності.

Хотілося б звернути Вашу увагу, що проведення ініціативного аудиту здійснюється за будь-який обраний період роботи підприємства, як за всі минулі роки, так і за окремий  період діяльності.

Ініціативний аудит здійснюється за наступними напрямками та включає в себе:

 • оцінку системи бухгалтерського обліку організації в цілому
 • аналіз стану податкового обліку в організації. Оцінку ступеня правильності і точності розрахунку обчислення сум податків, що підлягають сплаті до бюджету.
 • виконання комплексних ревізій майна і зобов’язань;
 • аналіз стану дебіторської та кредиторської заборгованості;
 • аналіз ефективності використання фінансових і матеріальних засобів;
 • юридичну та економічну експертизу договорів, що регулюють цивільно-правові відносини;
 • перевірку системи внутрішнього контролю (ступінь надійності);
 • виявлення ризикованих господарських операцій, здатних спричинити за собою наслідки, передбачені Податковим, Адміністративним і Кримінальним кодексами України (превентивна міра захисту).

На підставі отриманої інформації про діяльність клієнта (документообіг, особливості постановки обліку, стану обліку, основні бізнес процеси) за погодженням з клієнтом складається програма аудиту, визначається кількість необхідних для проведення робіт аудиторів, терміни проведення та вартість робіт.

Якщо ми і наш потенційний замовник приходимо до згоди, підписується договір і аудитори приступають до роботи.

Мета ініціативного аудиту — мінімізація фінансових і господарських, облікових і податкових ризиків власника, а також усунення порушень, щоб уникнути штрафних санкцій, шляхом виявлення порушень в бухгалтерському обліку, оподаткування, документообіг.

В результаті співпраці Ви отримаєте:

 • незалежний експертний висновок
 • розрахунки і показники, отримані при проведенні перевірки
 • рекомендації щодо усунення виявлених порушень та організації документального оформлення операцій
 • можливість своєчасно усунути допущені порушення, що позбавить від штрафних санкцій з боку податкових органів
 • аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства

Наші  клієнти, які пройшовши аудиторську перевірку, відчувають себе впевнено і мають можливість спрогнозувати податкові витрати у майбутньому. Ви повинні володіти достатньою інформацією для максимального захисту прав і законних інтересів Вашої Компанії.

Телефонуйте та дізнайтеся більше про наші аудиторські послуги в Києві та по всій Україні:

(044) 425-74-99   (050) 425-74-99   (067) 449-03-47

АУДИТОРСЬКОЮ ФІРМОЮ "АУДИТ-ОПТІМ" впроваджено систему контролю якості відповідно до вимог Міжнародного стандарту контролю якості №1, що гарантує відповідальне ставлення, професійне та якісне виконання будь-якого завдання.

Контакти

Реквізити

 • Ідентифікаційний код:  21613474
 • Сертифікат аудитора: А №001147 від 28.04.1994 р.
 • Юр. адреса: вул. Пирогівський шлях, 34, корп. 4
 • Директор: Трушкевич Тетяна Миколаївна
 • Режим роботи:  9-18 год. без перерви